dilluns, 1 d’octubre de 2012

Les noves tecnologies


2.      Què en penseu de la següent afirmació? Justificar la resposta

Cada vegada esperem més de la tecnologia i menys dels humans. Ens sentim sols, ens fa por la intimitat. Estem connectats constantment. Ens dona la sensació d’estar en companyia sense haver de sotmetre’ns a les exigències de l’amistat, però el cert és que malgrat aquesta por a estar sols, sobretot alimentem relacions que podem controlar, les digitals. …. Hem de tornar a aprendre el valor de la solitud. (Sherry Turkie, 2012- EPS nº 1852- 25-3-2012). 

L’afirmació de Sherry Turkie ens sembla molt acertada ja que en una societat tant digitalitzada com en la que vivim és molt difícil sentir-se sol perquè cada cop estem més connectats a les xarxes socials i depenem més d’aquestes noves tecnologies.
Principalment, la solitud és un valor que està desapareixent del nostre vocabulari  degut a l’aparició d’Internet  i les noves tecnologies. Actualment estem constantment connectats, i això fa que molts cops volem tenir un espai d’intimitat, de solitud i sigui pràcticament impossible d’aconseguir.
També, tal i com diu en Sherry Turkie, cada cop depenem més de les tecnologies i això ens conduirà al llarg del temps a una analfabetització a nivell social i ens costara molt afrontar-nos cara a cara amb una persona, ja que gràcies o com a conseqüència de les noves tecnologies dependrem més d’un entorn virtual que d’un entorn real.
Finalment, és important esmentar que vivim en una societat tecnològica i de consum, i tota persona que no disposi d’un aparell de comunicació virtual ja no encaixa en la societat actual i li serà molt més difícil relacionar-se amb les persones i els seu entorn.
Els adolescents que són natius digitals, és a dir, aquells que ja han nascut amb la cultura digital, només coneixen eines de comunicació digital i no saben o els hi costa saber que és el valor de la solitud. 

3.      Lecturadelsarticles:
 
Ortí, A. (2012). Cómo internet cambia nuestro cerebro. La Vanguardia- ES- 25-5-2012.
Rius, M. (2012). Mi otro yo de las redes sociales. La Vanguardia. Es / 22-6-2012.
Verdú, D. (2012). El fin de la cultura de los objetos. El País, 16-9-2012, pàgs. 34-35. 

- Com creus que Internet està afectant (positiva i negativa) la teva vida i la dels altres?

 Internet és una eina que ens permet arribar a tota aquella informació que necessitem en qualsevol moment, ens permet comunicar-nos amb facilitat des de qualsevol zona i és una xarxa d’entreteniment entre d’altres coses. Internet està incidint considerablement en la societat, en la manera de pensar i en la manera d’actuar amb les diferents situacions quotidianes.

Per una banda, ens afecta negativament perquè la immediatesa fa que no tinguem un pensament crític sobre la informació que busquem o trobem i que aquesta informació no la retinguem el suficient i, per tant,que ens costi més concentrar-nos i reflexionar sobre els coneixements adquirits. També trobem que amb aquesta cultura tecnològica necessitem estar connectats constantment per comunicar-nos amb la societat i els individus, això fa que ens creem dependents d’Internet i de les xarxes socials que ens envolten, com facebook i twiter entre d’altres.

Per altra banda, considerem que l’Internet també té aspectes positius. Internet permet obrir-nos al món i conèixer-ho tot sobre el present, el passat i un possible futur. Tenir més informació del que ens envolta de manera immediata, ràpida i senzilla i això permet que tinguem més conciència social i cultural del nostre país i dels altres.

En quant a les xarxes socials considerem important esmentar que són un bon mitja de comunicació i d’informació sempre i quant sapiguem fer-les servir i utilitzar-les de manera adequada.

És molt important fer un bon ús d’Internet, ser capaços de gestionar bé la informació per tal que els aspectes que hem esmentat siguin positius, d’aquesta manera afavorirem l’intercanvi de cultures i de pensaments.

Com a conclusió, considerem que aquests aspectes estan canviant la societat i la nostra manera de pensar ja que amb aquesta possibilitat d’accedir a tot allò que busquem, estem homogeneïtzant la societat. És a dir, ens es tant immediat i ràpid arribar a la informació que desitgem, que possibilita la interacció entre individus i l’oportunitat de compartir i entendre les altres cultures. Estem més oberts al món i a altres maneres de pensar.                                     

- Creus que Internet afavoreix la cultura de la còpia?

Sí, des de que Internet i altres tecnologies s’han instaurat en la nostra societat la cultura de la còpia s’ha incrementat considerablement ja que Internet ens promet una descàrrega d’arxius ràpida, senzilla,gratuïta i a l’abast de tothom.

Actualment la cultura de la còpia s’ha desmaterialitzat i, tot i que molts arxius estan protegits pel “copyright” les persones continuen fent un ús il·legal d’Internet sense que els i suposi un arrepentiment moral.

Degut aquesta cultura de la còpia ens exposem a no adquirir o assimilar bé els coneixements perquè no retenim el suficient la informació que trobem. És a dir, com que copiem la informació que ens interessa i l’altre que no ens interessa no l’utilitzem, aquesta informació no passa a ser coneixement perquè no la processem ni la reflexionem, això implica que no podem fer el proces de passar la informació a coneixement i aplicar-lo i utilitzar-lo durant el dia a dia.

 - Quins continguts destacaries. Fer-ho de forma sintètica.
 
      
Rius, M (2012). Mi otro yo de las redes sociales. La Vanguardia. Es /22-06-2012
 
- Percentatge de gent que desdobla el seu comportament a internet ja que moltes persones aparenten ser una cosa, i després dins la xarxa són un altre.
- Els adults tendeixen a comportar-se com adolescents a internet i apliquen una escala de valors diferent, un exemple el posa M.G professional liberal i entusiasta a les xarxes socials, que diu que ell per internet diu coses que mai s’atreviria a dir a la cara, perquè a la vida real li costa agafar confiança amb la gent.
- La desinhibició amb la que moltes persones es comporten a internet té a veure amb el fet que perden la perspectiva de que estan en un espai públic.
- La tecnologia ens ha acostumat a que tot arribi ràpid i gratuïtament, i es per això que en les xarxes socials les persones es tornin impacients i impulsives. Un factor que contribueix a aquest comportament és l’anonimat.
- El motiu per el qual a moltes persones els incita fer pública les seves vides provades és l’exhibicionisme.
Verdú, D ( 2012). El fin de la cultura de los objetos. El país, 16-9-2012, pàgs. 34-35
- Un nou model de negoci en la música i els llibres que es fonamenta per prestar serveis en lloc de vendre bens.
- Els bons bens no es posseeixen ni seran pels quals ens succeeixin.
- Emmagatzemar és en aquest món immaterial cosa d’una altre època.
- Allò que es perdurable, indestructible, és avui una actitud molt poc ecològica en aquest “règim d’insolència”.
- Proliferació d’empreses d’emmagatzematge per enterrar sense data de tornada tot allò que ja no podem observar a la nostra vida domèstica.
- Hi ha un problema, i és que seguim pensant en termes humans en un món que ja no ho és. La possessió dels formats immaterials no és un dret humà.
Ortí, A. (2012) Cómo Internet cambia nuestro celebro. La Vanguardia- ES- 25-05-2012
 
- Un bon nombre de ciutadans reconeixen que cada vegada els hi costa més concentrar-se, memoritzar números de telèfon o realitzar operacions aritmètiques senzilles.
- Carr va adonar-se’n de que cada vegada li suposava més esforç llegir un llibre o un article llarg.
- Neuròlegs, biòlegs, pedagogs i psicòlegs habituats a utilitzar diàriament les noves tecnologies les quals alerten dels seus hipotètics perills.
- Cada vegada la tecnologia obliga al cervell a ajustar-se a una nova manera de processar i emmagatzemar informació.
- L’ Internet va a una velocitat molt ràpida, sense deixar espai per la reflexió i el pensament crític.
- Quan una persona confia en poder recuperar les seves dades, el seu cervell no fa cap esforç per memoritzar-lo.
- Si una persona es passa 10 hores connectada, pot arribar a perdre algunes habilitats socials.
- Les tecnologies canvien la manera de processar la informació.
- L’excés d’informació produeix ansietat


- Com creus que aquests factors socials i culturals poden modificar la manera d’ensenyar i d’aprendre?
Creiem que aquests factors socials i culturals poden modificar la manera d’ensenyar i d’aprendre perquè cada cop més les escoles fan servir les noves tecnologies i els seus serveis, com pàgines web per informar als familiars de la situació, l’organització, les sortides dels alumnes entre d’altres; blocs d’assignatures amb el material acadèmic dels alumnes; programes de multimèdia...
D’aquesta manera les escoles hauran d’introduir una altra manera de veure el món i la realitat tecnològica que ens envolta, mostrant de forma exemplar i cauta com utilitzar les noves tecnologies i els seus serveis per poder treure-li el màxim partit a la demanda sociali cultural que ens envolta actualment i en el futur pròxim.

4.      Elaborar una graella on s’especifiquin un mínim de 5 instruments vinculats a les TIC, per descriure les avantatges i inconvenients de cada tecnologia i les estratègies psicopedagògiques a tenir en consideració. Per exemple:
 
 
TECNOLOGIA
AVANTATGES
INCONVENIENTS
ESTRATÈGIES PSICOPEDAGÒGIQUES
 
 
 
E-MAIL
- Comunicació senzilla i ràpida
- Estalvi de temps
- Globalització i immediatesa
- Connexió geogràfica distant
- Necessitat de l’internet impersonal
- Crea dependència
- Dispersió
- Pressió social
- Estrès
- Limitar-ne l’ús
- Ús de 2 correus
- Ensenyar a prioritzar la importància
- Fer migdiades digitals
 
 
 
 
TELEVISIÓ
-Transmissió videogràfica ràpida d’informació
- Actualitat
- Entreteniment
- Adicció
- “Telebasura”
- En excés à vida sedentària
- Limitar-ne l’ús
- Fomentar l’activitat física
- Adequar la programació conforme l’edat i l’hora d’emissió
- Regular hores del son
- Fer migdiades digitals
 
 
 
MÒBIL
- Comunicació
ràpida
- Globalització
- Ús de SMS
- Entreteniment
- Mal interpretar
- Impersonal
- Necessitat de
cobertura
- Control de consum
- Privacitat del número
-Controlar l’edat en que
s’adquireix
- Fer migdiades digitals
 
 
 
 
 
INTERNET
- Comunicació senzilla i ràpida
- Globalització i immediatesa
- Actualitat
- Entreteniment
- Eina multimèdia
 
- Crea dependència
- Dispersió
- Adicció
- Mal interpretar
- En excés à vida sedentària
- Estrès
- Necessitat de
Cobertura
- Confusions d’informació
- Mal ús
- Control de consum
- Ensenyar a prioritzar la importància
- Limitar-ne l’ús
- Adequar la programació conforme l’edat i l’hora
-Controlar l’edat en que
s’adquireix
- Regular hores del son
- Fomentar el bon ús
- Privacitat
- Fer migdiades digitals
 
 
 
 
CONSOLES
- Entreteniment
- Eina multimèdia
- Comunicació
- Fomentar la creativitat, imaginació
- Joccol·lectiu
 
 
- Mal ús
- Estrès
- Crea dependència
- Dispersió
- Adicció
- En excés à vida sedentària
 
- Control de consum
- Ensenyar a prioritzar la importància
- Limitar-ne l’ús
- Adequar la programació conforme l’edat i l’hora
-Controlar l’edat en que
s’adquireix
- Regular hores del son
- Fomentar el bon ús
- Fomentar l’activitat física
- Fermigdiadesdigitals
 
 
 
 
 
WHATSAPP
- Comunicació ràpida
- Globalització i immediatesa
- Connexió geogràfica distant
- Entreteniment
- Actualitat
- Intercanvi d’imatges, vídeos…
- Comunicació individuals i grupals
 
- Mal ús
- Estrès
- Crea dependència
- Dispersió
- Adicció
- Necessitat de
Cobertura
- Confusions d’informació
- Mal interpretar
- Pressió social
- Control de consum
- Ensenyar a prioritzar la importància
- Limitar-ne l’ús
-Controlar l’edat en que
s’adquireix
- Regular hores del son
- Fomentar el bon ús
- Privacitat del número
- Fer migdiades digitals
 
 
 
 
 
 
 
FACEBOOK
- Globalització i immediatesa
- Connexió geogràfica distant
- Entreteniment
- Actualitat
- Intercanvi d’imatges, vídeos…
- Comunicació individuals i grupals
- Comunicació senzilla i ràpida
- Estalvi de temps
- Einamultimèdia
- Creació d’esdeveniments
- Mal ús
- Estrès
- Crea dependència
- Dispersió
- Adicció
- Necessitat de
Cobertura
- Confusions d’informació
- Mal interpretar
- Pressió social
- Necessitat de l’internet impersonal
 
- Control de consum
- Ensenyar a prioritzar la importància
- Limitar-ne l’ús
- Adequar la programació conforme l’edat i l’hora
-Controlar l’edat en que
s’adquireix
- Regular hores del son
- Fomentar el bon ús
- Privacitat
- Fer migdiades digitals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada